Wat is Infocities - Het Vervolg

* Overzicht * Doelstellingen * Lessen * Het Vervolg *

Toelichting van het te nemen besluit
rv Bestuursdienst
nr. PI99000474
Projectaanpak "Het Residentie.net"

Inleiding
De gemeente Den Haag heeft een krachtige visie op de toekomst van de stad in de informatiesamenleving geformuleerd, de I-visie. Deze I-visie is door de raad vastgesteld op 17 juni 1999 met raadsbesluit 143.

Ter ondersteuning van het in de I-visie genoemde onderdeel "Informatiseren aan de basis" is onder de naam Residentie.net een aanpak voorgesteld die voorziet in een elektronisch stedelijk netwerk voor en van de Haagse gemeenschap. De gemeente realiseert dit stedelijk netwerk samen met KPN en Casema. Met het Residentie.net wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke missie: "iedere Hagenaar aangesloten". Het Residentie.net maakt gebruik van de bestaande telefoon- en kabelstructuren van KPN en Casema. Het is bestemd voor en kan worden gevuld door alle burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Den Haag. De toegang tot het Residentie.net verloopt via internet en interactieve teletekst.

Om de genoemde samenwerking met de partners KPN en Casema gestalte te geven is in mei 1999 een intentie-overeenkomst getekend. Deze intentie-overeenkomst is door de raad vastgesteld op 1 juli 1999 met raadsbesluit 144. In raadsbesluit 144 gaf de raad tevens opdracht aan burgemeester en wethouders om in het verlengde van de intentie-overeenkomst met KPN en Casema te onderhandelen over de wijze waarop de samenwerking geëffectueerd wordt en de uitkomst van deze onderhandelingen ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

In het raadsbesluit 144 is reeds uitvoerig ingegaan op de ambities, randvoorwaarden, informatieaanbieders, campagne, doelstellingen, ontwikkelingen beheer, financiën en tijdsplanning van het Residentie.net. De inhoud van het Residentie.net is daarbij voldoende aan bod gekomen. Dat de tijd niet heeft stilgestaan blijkt uit het feit dat er inmiddels verschillende providers zijn die een gratis internetabonnement aanbieden. Als voorbeelden kunnen worden genoemd Wish, Zon, World Online, Freeler en Het Net. Het Residentie.net biedt dezelfde functionaliteiten als Het Net. Dit betekent dat via het Residentie.net wereldwijd gesurfd en ge-E-mailed kan worden met een pop-mail-account, i.p.v. een web-mail account. Het Residentie.net heeft naast een gratis abonnement de volgende voordelen. De toegang voor iedereen via internet en interactieve teletekst. De bundeling van Haagse informatie en de daarop afgestemde logische directories en zoekmachines. Wat het Residentie.net het meest uniek maakt is de gemeenschapsvorming binnen de Haagse context tot op straatniveau via virtuele community. Het allerbelangrijkste in de constructie van het Residentie.net is dat er een evenwicht is tussen maatschappelijke en commerciële belangen. De gratis aanbiedingen die nu actueel zijn hebben een puur commerciële invalshoek. De partners hebben conform dit raadsvoorstel een functioneel ontwerp opgesteld, waarvan in de commissie SPM een presentatie is gegeven. Tevens is een gedetailleerde planning voor de realisatie van het Residentie.net opgesteld, die leidt tot de start van het Residentie.net begin 2000. Over de precieze startdatum zult u nader worden geïnformeerd. Dit raadsvoorstel zal uitvoerig ingaan op de uitvoeringsorganisatie.
Bijgaand treft u de resultaten van de onderhandelingen met KPN en Casema aan. Het betreft het bedrijfsplan, de samenwerkingsovereenkomst, de statuten en de toeleveringsovereenkomsten. Deze zullen achtereenvolgens worden toegelicht. Afgesloten zal worden met het onderwerp financiën.

Bedrijfsplan
De drie partners hebben gezamenlijk een door KPN opgesteld bedrijfsplan vastgesteld, op basis waarvan op een termijn van drie jaar een kostendekkende exploitatie mogelijk blijkt. In dit bedrijfsplan is voorzien in een investering van f 2,5 miljoen, voor de realisatie van het Residentie.net. De jaarlijkse exploitatie-lasten bedragen f 1,64 miljoen. Hier tegenover staan de inkomsten van de eerste drie jaar van respectievelijk f 965.000, f 1.315.000 en f 1.640.000. Hierdoor bedraagt het te verwachten aanloopverlies over de eerste twee jaar respectievelijk
f 675.000 en f 325.000. In het derde jaar zal naar verwachting het break-even-point bereikt worden. De aanloopverliezen, evenals het exploitatierisico komen ten laste van de partners KPN en Casema. De gemeente draagt daarbij geen risico. Het raadsvoorstel 144, het functioneel ontwerp en het bedrijfsplan hebben de basis gevormd voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsorganisatie, welke geresulteerd heeft in de samenwerkingsovereenkomst, de statuten en de toeleveringsovereenkomsten.

Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken gemaakt tussen de drie partners over aansprakelijkheid, de eigendoms- en zeggenschapsstructuur. In de bijlage is de volledige tekst van de samenwerkingsovereenkomst opgenomen, waarbij het doel, de rechtsvorm, de achtergestelde lening, de vrijwaring van de gemeente, vervanging van KPN of Casema, de content van de gemeente, de duur van de overeenkomst en de verbindendheid bij geschillen aanbod komen. In essentie komt het neer op: De drie partners kiezen voor een stichting. De overwegingen voor een stichting zijn dat hiermee voldoende evenwicht tussen het maatschappelijk en economisch belang te realiseren is, de gemeente voldoende zeggenschap krijgt, de gemeente hiermee geen risico loopt en een stichting eenvoudiger te realiseren is dan een BV.
De partners kiezen om de voorfinanciering van het Residentie.net van 2,5 miljoen te realiseren in de vorm van een achtergestelde lening van de gemeente aan de stichting. De stichting verstrekt de opdrachten aan de verschillende partijen die het Residentie.net gaan realiseren, conform de investeringsbegroting.
De stichting geeft het recht tot exploitatie van het Residentie.net aan KPN. De partners KPN en Casema hebben onderling afspraken gemaakt over de verdeling van de risico's. De gemeente loopt hierbij geen enkel risico. Het stichtingsbestuur stelt jaarlijks de begroting vast en stelt regels en richtlijnen op waarbinnen de exploitatie van het Residentie.net kan plaats vinden. De aanloopverliezen, evenals de winst en verlies ontstaan, of worden afgedekt via de toeleveringsovereenkomsten en komen dus niet ten bate, c.q. ten laste van de stichting.
De vervanging van KPN of Casema wordt bepaald door de stichting en is aan stringente voorwaarden verbonden. Indien een van de partners geen toeleverancier meer is, treedt ze gelijktijdig uit het stichtingsbestuur. De (niet-commerciële) content van de gemeente zal gratis via het Residentie.net worden aangeboden.
De partners KPN en Casema garanderen dat het Residentie.net gedurende tenminste vijf jaar in de lucht blijft, waarna jaarlijks afspraken worden gemaakt over verlenging van de toeleveringsovereenkomsten.

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft de basis gevormd voor de verdere uitwerking van de statuten en de toeleveringsovereenkomsten.

Statuten
In de bijlage is de volledige tekst van de statuten opgenomen. In essentie komen de statuten neer op:
De stichting Residentie.net heeft vier bestuurders, twee namens de gemeente, één namens KPN en één namens Casema. De bestuurders komen tenminste een keer per jaar bij elkaar. De zeggenschapsverhouding is 8/16 voor de gemeente, 7/16 voor KPN en 1/16 voor Casema. De gemaakte winst en verlies zal niet aan de stichting worden uitgekeerd. Deze zal worden gerealiseerd binnen de toeleveringsovereenkomsten. De bestuurders van de stichting krijgen geen vergoeding en de stichting heeft geen personeel in dienst. Wel zal er door de stichting een beperkte begroting worden opgesteld voor eigen briefpapier en de jaarlijkse kosten voor de onafhankelijke registeraccountant. De begroting zal tot deze kosten beperkt blijven en een omvang van circa f 5.000 hebben. De dekking voor deze kosten komt uit de toeleveringsovereenkomst tussen de stichting en KPN.

Nadat de gemeenteraad de statuten van de stichting heeft vastgesteld zal het besluit nog goedkeuring dienen te krijgen van gedeputeerde staten (volgens artikel 155 van de Gemeentewet), alvorens de stichting daadwerkelijk kan worden opgericht.

Toeleveringsovereenkomsten
De toeleveringsovereenkomsten zijn van grote betekenis. In essentie geven de toeleveringsovereenkomsten antwoord op vragen als: wat wordt er door wie, wanneer, tegen welke kosten, van welke kwaliteit en onder welke voorwaarden geleverd? Hoe worden de risico's (van winst, verlies en aansprakelijkheid) gedragen? Hoe liggen de intellectuele eigendomsrechten? Voor welke tijdsperiode wordt de verplichting aangegaan en onder welke voorwaarden zijn de toeleveringsovereenkomsten op te zeggen?

Gelijktijdig met het bestuurlijk besluitvormingsproces binnen de gemeente loopt het besluitvormingsproces van de partners naar hun raden van bestuur. Voorzover deze besluitvorming aanleiding geeft tot technische wijzigingen binnen het nu voorliggende onderhandelingsresultaat zullen deze worden verwerkt. Deze wijzigingen zullen voor besluitvorming worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Financiën
Het Residentie.net vergt van de gemeente een investering van f 2,5 miljoen (incl. de voorbereidingskosten à f 150.000,00, welke reeds in het raadsvoorstel "Tweede tranche Fonds Mediadiensten en Fonds Publieksdiensten" is opgenomen) als bijdrage voor de investeringskosten (projectmanagement, consultancy, hardware, software en campagne), waarvan 50% ten laste worden gebracht van het Fonds Media diensten en 50% ten laste van het Fonds Publieksdiensten.

Het Residentie.net voldoet aan de criteria die voor een beroep op het Mediafonds zijn opgesteld, te weten het stimuleren van particuliere initiatieven gericht op een levendige communicatie en interactie binnen de stedelijke samenleving. Het Residentie.net maakt gebruik van nieuwe media om deze communicatie tussen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderling en de communicatie tussen burger-bestuur te bevorderen.

Het Residentie.net voldoet eveneens aan de criteria die voor een beroep op het Fonds Publieksdiensten zijn opgesteld, te weten het (verder) stimuleren van gebruikersvriendelijke methoden voor het aanbod van en de vraag naar gemeentelijke dienstverlening; het meer en beter op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van gemeentelijke producten en diensten, via bestaande en/of nieuwe communicatietechnieken; een zoveel mogelijk op maat toegesneden match van vraag en aanbod ten aanzien van gemeentelijke producten/diensten en particuliere initiatieven gericht op een levendige communicatie en interactie binnen de stedelijke samenleving.

Mogelijkheden voor subsidie van de Europese Unie zijn aangevraagd. In september 1999 zal hierover duidelijkheid komen. Mogelijkheden voor subsidie van de landelijke overheid wordt onderzocht. Subsidie mogelijkheden van 10% behoren tot de mogelijkheden. De eventueel te ontvangen subsidie zal vanuit het fonds mediadiensten en het fonds publieksdiensten worden voorgefinancierd. Deze voorfinanciering is in de f 2,5 miljoen verdisconteerd. De gemeente investeert maximaal f 2.500.000,00 in de vorm van een achtergestelde lening en loopt daarbij geen ondernemingsrisico. De partners KPN en Casema garanderen dat het Residentie.net tenminste vijf jaar beschikbaar blijft. Tenzij een uit een verklaring van een onafhankelijke register-accountant blijkt dat drie jaar na oprichting van de Stichting de exploitatie van Residentie.net gedurende het vierde en vijfde jaar na oprichting van de Stichting verlies zal opleveren en over de eerste vijf jaar na oprichting van de Stichting cumulatief een verlies van meer dan twee miljoen vijfhonderdduizend gulden zal opleveren (de met de Achtergestelde Lening betaalde kosten niet meegeteld). Het Residentie.net is gratis toegankelijk voor de burgers en maatschappelijke organisaties. De exploitatiekosten komen ten laste van deelnemende bedrijven, middels tarieven. Het streven is er op gericht om met zo laag mogelijke tarieven te werken.
rv 144
Bestuursdienst
nr. PI 9900268

Den Haag, 25 juni 1999
Aan de gemeenteraad

Inleiding
De gemeente Den Haag formuleert een krachtige visie op de toekomst van de stad in de informatie samenleving, de I-visie. Aan de I-visie is een apart raadsvoorstel gewijd dat gelijktijdig aan u wordt voorgelegd. Ter ondersteuning van het in de I-visie genoemde onderdeel "Informatiseren aan de basis" wordt in dit voorstel onder de naam Residentie.net een aanpak voorgesteld die voorziet in een elektronisch stedelijk netwerk voor en van de Haagse gemeenschap. De gemeente realiseert dit stedelijk netwerk samen met KPN en Casema. Met het Residentie.net wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke missie: "iedere Hagenaar aangesloten". Technologische ontwikkelingen en nieuwe media worden ingezet om gemeenschapszin en publieke toegankelijkheid van informatie en communicatie te bevorderen. De voorgestelde aanpak van het Residentie.net is uniek. Op onderdelen kent het in het buitenland een aantal voorlopers. Het Residentie.net brengt praktijksuccessen uit het Europese Infocities netwerk samen in een totaalpakket. In het Infocities netwerk, dat ca. 3 jaar geleden met behulp van Europese subsidies van start ging, neemt de gemeente Den Haag deel als partner en Europees coördinator (de looptijd van Infocities is tien jaar). In dit netwerk ontwikkelen zeventien Europese steden en 35 commerciële partners (waaronder KPN en Casema) interactieve diensten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, vervoer, cultuur, midden- en kleinbedrijf en overheid. Vanuit deze samenwerking is het idee ontstaan om met Infocities partners KPN en Casema een lokaal netwerk, Residentie.net, te ontwikkelen. Residentie.net past binnen het lopende kabelcontract, genaamd "Exploitatie-overeenkomst tussen de gemeente Den Haag en TeleCai Den Haag b.v. (nu geheten Casema) betreffende de aanleg, instandhouding en exploitatie van een telecommunicatie-netwerk op het grondgebied van de gemeente Den Haag".

Hieronder volgt eerst een beknopte beschrijving van het Residentie.net. Vervolgens worden 4 ambities geschetst, waarmee het Residentie.net zich onderscheidt van andere digitale steden of andere stedelijke netwerken. Om deze ambities te realiseren moet het Residentie.net aan een aantal in dit voorstel opgesomde randvoorwaarden betreffende technische invulling, financiële drempels, inwonerbereik en informatieaanbod voldoen. Apart wordt ingegaan op de informatie-aanbieders. Aansluitend wordt een structuur voor ontwikkeling en beheer van het Residentie.net aangegeven. Voor de invoering zal een aparte campagne worden opgezet. Aangegeven wordt hoe deze campagne eruit komt te zien. Tenslotte worden financiële invulling en tijdsplanning aangegeven.

Het Residentie.net
Het Residentie.net is een elektronisch stedelijk netwerk dat gebruik maakt van de bestaande telefoon- en kabelstructuren van KPN en Casema. Het is bestemd voor en kan worden gevuld door alle burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Den Haag. De toegang tot het Residentie.net verloopt via internet en interactieve teletekst. Het ziet eruit als een stedelijke internet-website, waarop alles wat voor een Hagenaar interessant is, te vinden is. Bovendien kan ieder individu gratis een eigen e-mailadres krijgen (bijv. eigennaam@residentie.net). E-mail is de meest gebruikte toepassing op het internet. Een eigen "homepage" behoort ook tot de mogelijkheden.

Ambities van het Residentie.net
De toegevoegde waarde van het Residentie.net boven de digitale presentaties van steden of andere stedelijke netwerken is dat de stad Den Haag:
a) zich als herkenbare elektronische eenheid manifesteert;
b) als economische motor fungeert,
c) de vorming van virtuele gemeenschappen stimuleert en maximale deelname mogelijk maakt.

a) herkenbare elektronische eenheid
Veel Haagse organisaties en bedrijven zijn al op het internet. Het Residentie.net biedt een logische zoekstructuur op lokaal niveau die zoveel mogelijk Haagse sites bundelt en de onderlinge samenhang versterkt in een herkenbare elektronische stad. Deze logische structuur brengt de gebruiker zeer snel op de gewenste plaats, levert doelgerichte informatie op lokaal en regionaal niveau en maakt nieuwe combinaties mogelijk.

b) economische motor
Het Residentie.net biedt een klantvriendelijk elektronisch netwerk op lokaal niveau. Het brengt marktpartijen samen en trekt nieuwe economische bedrijvigheid aan. Telewinkelen en telebetalen (e-commerce) bieden vele nieuwe en voor consumenten aantrekkelijke mogelijkheden.

c) virtuele gemeenschappen
Het Residentie.net biedt een eenvoudige, uitnodigende toepassing die de vorming van een virtuele (elektronische) gemeenschap aanmoedigt. Het Residentie.net stimuleert het ontstaan van deze gemeenschappen op lokaal niveau door een ondersteunende structuur aan te bieden. Het initiatief ligt echter bij de gebruiker. Inwoners van Den Haag met gemeenschappelijke interesses ontmoeten elkaar on-line en bouwen via de site actieve contacten op.

d) maximale deelname
Het Residentie.net is ook voor niet pc-bezitters toegankelijk via interactieve teletekst. De gemeente stimuleert training en begeleiding in het gebruik van teletekst en computer. Het Residentie.net voert een intensieve promotiecampagne en biedt gratis e-mail en homepage aan. Zo betrekt het Residentie.net alle Hagenaars bij de informatiesamenleving.

Randvoorwaarden voor het Residentie.net
Om het Residentie.net tot een succes te maken, zijn vier elementen van groot belang:

 1. Het Residentie.net is technisch makkelijk toegankelijk.
 2. De financiële drempel voor toegang van het Residentie.net is laag.
 3. Het Residentie.net heeft een maximaal bereik onder Haagse inwoners.
 4. Het Residentie.net biedt vraaggerichte lokale informatie aan Haagse inwoners.
Hieronder geven we per onderdeel de manier aan waarop dit gerealiseerd wordt: Uiteraard heeft de burger de keuze vrijheid.

Ad 1. Technisch makkelijk toegankelijk
Voor het Residentie.net wordt gebruik gemaakt van de bestaande telefoon- en kabelstructuren van KPN en Casema. In feite is 'de lijn' al aanwezig. Alle Haagse inwoners kunnen zich op die lijn aansluiten. Dat kan op verschillende manieren:

- Door middel van PC met modem
Thans beschikt ca. 60% van de Haagse inwoners over een PC. Circa 20% van de Haagse inwoners heeft tevens de beschikking over een modem inclusief abonnement bij een provider. Mensen met een internet-abonnement kunnen het Residentie.net benaderen door simpelweg het adres in te tikken. Via Residentie.net kunnen ze een gratis emailadres aanvragen. Bezitters van een PC met modem zonder internetabonnement kunnen, om daadwerkelijk het Residentie.net te bereiken, een CD-ROM of een diskette aanschaffen bij de Stadsdeelkantoren en Primafoonwinkels van KPN in Den Haag. Om toegang te krijgen tot het Residentie.net hoeft geen internet-abonnement te worden aangeschaft. Met die CD-ROM of diskette kunnen de inwoners ook een gratis emailadres aanvragen, waarmee ze (inter)nationaal kunnen e-mailen. De reclame e-mail blijft beperkt tot twee keer per maand. Wil de gebruiker géén reclame, dan biedt o.a. Het Net van KPN een e-mail adres aan voor vier gulden per maand. Het gebruik van Residentie.net via internet kan worden verhoogd door burgers mét PC maar zónder modem tegen een aantrekkelijke prijs een modem aan te bieden. Ook dit modem kan verspreid worden via de Stadsdeelkantoren en de telefoonwinkels van KPN.

- Door middel van een set-up box (Web-TV)
Met een Net.Box (met toetsenbord) op de televisie kan de 'internetversie' van Residentie.net via TV worden ontsloten. Onderzocht wordt of het mogelijk is deze Net.Boxen tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden aan Haagse inwoners.

- Kabel-TV
Het is mogelijk het Residentie.net te ontvangen via de TV. Gebruikers hebben in dit geval slechts een TV met teletekst en een druktoetstelefoon nodig. Een PC of randapparatuur is niet noodzakelijk. Het werkt zonder decoder. Dit biedt dezelfde functionaliteit als de 'internetversie', zonder investering in extra apparatuur. Het is echter minder gebruikersvriendelijk en grafisch minder fraai. Voor het gebruik van het Residentie.net zal een decoder echter niet nodig zijn.

- Publiekszuilen
In het Atrium van het Stadhuis en in verschillende openbare bibliotheek filialen kunnen bezoekers via internet het Residentie.net gebruiken. Tevens kunnen zij daar hun e-mail lezen.

- Toekomstige ontwikkelingen
De digitale decoder voor TV-ontvangst die Casema dit najaar op de markt brengt biedt ook mogelijkheden voor TV-diensten. In september 1999 komt de éénrichting decoder beschikbaar, eind 2000 kan het Residentie.net via de tweerichting decoder worden ontsloten. Het telefoontoestel is dan niet meer nodig en de grafische kwaliteit is hoger dan bij interactieve teletekst. Onlangs heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten om in een beperkt aantal grote steden in Nederland het ADSL-netwerk te realiseren. Den Haag zit daar bij dankzij de samenwerking met KPN en het voornemen tot realisering van het Residentie.net. Met het ADSL-netwerk (najaar 1999 gerealiseerd) kan de overdracht 100 tot 1000 maal sneller verlopen dan via de huidige kanalen. Videobeelden behoren dan tot de mogelijkheden. Deze snelheid is echter alleen geschikt voor zeer krachtige multimedia PC's.

Ad 2. Financiële drempel
Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van Residentie.net is dat de toegang tot het Residentie.net financieel haalbaar is voor alle Haagse inwoners. Daarom stellen we de volgende doelen:
 • zijn CD-ROM/diskettes tegen een lage prijs te verkrijgen;
 • is voor Residentie.net geen internetabonnement noodzakelijk;
 • is voor burgers en maatschappelijke organisaties e-mail gratis;
 • wordt ruimte voor een website gratis beschikbaar gesteld aan Haagse burgers en maat-schappelijke organisaties;
 • zijn modems tegen een gereduceerde prijs te koop;
 • zijn net.boxen tegen een gereduceerde prijs te koop.
De toegang tot het Residentie.net via kabel-TV is gratis. Wel worden telefoontikken tegen lokaal tarief in rekening gebracht, net als bij Internet.

Ad 3. Maximaal bereik
Om alle Hagenaars aan te sluiten op het Residentie.net zullen zij ook over de vaardigheden moeten beschikken om met elektronische middelen te werken. Daartoe organiseert de gemeente in samen-werking met de partners eind 1999 een stedelijke campagne. Op grote schaal worden mensen geat-tendeerd op het Residentie.net en vindt instructie plaats. Hiertoe wordt een vrijwilligersnetwerk opgezet met welzijnsorganisaties, scholen, buurthuizen ect. De vrijwilligers in dit netwerk geven ondersteuning aan medeburgers op het gebied van 'omgaan met internet'. Bewonersorganisaties en buurtbeheernet, die ook nu al de rol van informatieknooppunt vervullen, spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente stimuleert deelname aan diverse trainingen op dit gebied en brengt bestaande on-line helpdesks meer onder de aandacht. Binnen het reguliere onderwijs wordt ook aandacht besteed aan computergebruik en internettoepassingen.

Ad 4. Vraaggerichte lokale informatie
Als techniek en vaardigheid geregeld zijn, moet het ook nog aantrekkelijk zijn om het Residentie.net te gebruiken. Het Residentie.net zal betrouwbare, actuele informatie gericht op de directe leefomgeving en stedelijke voorzieningen moeten gaan bieden, afgestemd op de behoeften van Haagse inwoners. Het brengt amusement, culturele informatie, gemeentelijke informatie enz. en biedt de mogelijkheid om vanuit de huiskamer producten aan te schaffen en diensten te verkrijgen. Daarnaast zal het Residentie.net gratis toegang bieden tot Het Net van KPN.

Informatieaanbieders
Het Residentie.net biedt een open groeistructuur, waarin bestaande sites kunnen worden opgenomen en nieuwe initiatieven gestimuleerd. Hieronder wordt aangegeven wat er vanaf de start op het Residentie.net te vinden is en hoe het groeipad er uit zal zien.

- Gemeente Den Haag
Vanaf het begin zal de gemeentelijke informatie die nu al via www.denhaag.nl ontsloten wordt, ook via het Residentie.net toegankelijk zijn. Dat betekent o.a. dat Aagje (publieksinformatie systeem van de gemeente) via het Residentie.net te raadplegen is. Verder staat op www.denhaag.nl nu al informatie over projecten van de gemeente, de samenstelling van college, raad en adviesorganen van de gemeente. Eind 1999 is ook het raadsinformatie systeem via www.denhaag.nl te benaderen. Bij de start van het Residentie.net eind 1999 kunnen via het Residentie.net afspraken gemaakt worden om Europese identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen zonder wachten op de stadsdeelkantoren af te halen. Ook verhuisberichten kunnen per e-mail worden doorgegeven. Het digitale aanbod aan gemeentelijke producten en diensten via het Residentie.net zal de komende vier jaar geleidelijk worden uitgebouwd. In opeenvolgende fasen wordt onderzocht of het mogelijk is elektronisch vergunningen aan te vragen, klachten door te geven, belasting uit te rekenen, bezwaren in te dienen, etc. In de volgende fase krijgen de burgers de mogelijkheid via e-mail rechtstreeks met burgemeester, wethouders en raadsleden contact op te nemen en in elektronische platforms te discussiëren over gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen. De organisatie zal zich hier aan moeten aanpassen. In het raadsvoorstel over het Glazen Stadhuis, dat binnen enkele maanden aan u wordt voorgelegd, zal uitgebreid worden ingegaan op een gefaseerde invoering van digitale dienstverlening.

- Bedrijven
Telewinkelen en telebetalen (e-commerce) bieden vele nieuwe en voor consumenten aantrekkelijke mogelijkheden. Verhoogde elektronische bedrijvigheid leidt ook op de lokale markt tot nieuwe producten en innovatieve (informatie)dienstverlening. Klanten vinden Haagse bedrijven veel sneller via het Residentie.net, maar ook de contacten van bedrijf-tot-bedrijf bieden veel nieuwe commerciële mogelijkheden. Transacties als producten bestellen, transporten regelen en betalingen verwerken, verlopen via Internet (i.c. het Residentie.net) efficiënter. Dit werkt kostenbesparend. Bestaande sites kunnen aan het Residentie.net gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld de site van de Stichting Promotie Den Haag en het reisinformatiesysteem uit het Infocitiesproject. De wervingscampagne om bedrijven naar het Residentie.net te halen richt zich op het midden- en kleinbedrijf, in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het MKB. Ondernemers nemen in conferenties en workshops kennis van concrete voorbeelden en adviezen voor de bouw van een website. Bedrijven betalen om een site op Residentie.net te zetten. Voor ondersteuning en financiering van de bouw van websites worden bijvoorbeeld de mogelijkheden die Syntens (Ministerie van Economische Zaken) biedt ruim onder de aandacht van bedrijven gebracht.

- Maatschappelijke organisaties
Aan maatschappelijke organisaties en instellingen zonder winstoogmerk biedt het Residentie.net ruimte hun doelgroepen te informeren en uit te dagen om te participeren in de gemeenschap. Be-staande websites zoals bijvoorbeeld de Digitale Hofstad, Digitaal Den Haag, Zeeheldenkwartier, Escamp en SAM kunnen aan het Residentie.net worden gekoppeld. Zoveel mogelijk organisaties op het gebied van gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening krijgen een gratis website op het Residentie.net ter beschikking. Voor advies en ondersteuning bij het opzetten en beheren van een site kunnen organisaties een beroep doen op een nog op te richten vrijwilligers helpdesk. De gemeente bemiddelt bij advisering en ondersteuning, maar verstrekt geen subsidies voor het opzetten van sites. Over de grenzen van de eigen organisatie heen wordt een platform geboden voor nieuwe intiatieven en andere vormen van samenwerken, bijvoorbeeld in virtuele organi-saties. Zo'n elektronisch samenwerkingsverband bundelt informatie en dienstverlening uit verschillende achterliggende organisaties en presenteert dit als thematische eenheid op het Residentie.net.

Waar mensen samenkomen vormen zich groepen rondom interessegebieden, leeftijd of achtergrond. Als zo'n groep mensen ook een hechte band en een eigen cultuur ontwikkelt is spreken we van een gemeenschap. Als dit op een elektronisch netwerk als het Residentie.net of Internet gebeurt is er sprake van virtuele gemeenschappen. Net als in de 'echte' wereld ontstaan er vele soorten gemeenschappen die niet eenvoudig in categorieën in te delen zijn. Een virtuele gemeenschap kan een sociale rol vervullen maar kan ook uitstekend als economisch hulpmiddel dienen. Een voorbeeld van het eerste type gemeenschap is een discussiegroep over eten of uitgaansmogelijkheden. Een voorbeeld van de tweede categorie is een groep mensen die over kampeeruitrustingen discussieert. Hier komt het economische belang wat duidelijker naar voren: er wordt bijgehouden welke aanbiedingen aantrekkelijk zijn en er worden adviezen uitgewisseld. Virtuele gemeenschappen bieden nieuwe mogelijkheden om de contacten tussen burgers onderling te versterken. Bewonersorganisaties, wijkorganisaties en multiculturele groepen hebben hierin een ondersteunende functie.

Campagne
Daar de realisatie van het Residentie.net belangrijk is voor Den Haag zal een goed voorbereide en grootscheeps opgezette campagne dit moeten ondersteunen.In de promotie en communicatie rondom Residentie.net is een aantal punten van belang:
 • Op het moment dat het Residentie.net daadwerkelijk van start gaat, moet het -naast voldoende content (informatie-aanbod)- een leuke, prikkelende uitstraling hebben: logo, website etc. Het logo benadrukt het Haagse en laagdrempelige karakter van Residentie.net. Het logo wordt 'het gezicht' van Residentie.net en zal in alle uitingen terugkomen.
 • Verder zal de communicatie om alle Haagse inwoners op het Residentie.net te krijgen een campagnematig karakter krijgen. Deze campagne zal door een reclamebureau ontwikkeld worden.
 • Voor het verkrijgen van 'content' is een andere communicatiestrategie noodzakelijk. Kernwoorden zijn persoonlijk contact & ondersteuning.
 • Er zal gebruik gemaakt gaan worden van bestaande netwerken in de stad: gebruikersnetwerk; helpersnetwerk etc.
 • Het netwerkidee van Residentie.net + I-visie zal ook in communicatie terug komen (via intermediairs, discussieprogramma's op radio etc.)
 • Er wordt samengewerkt met scholen en de filialen van de bibliotheek voor het overdragen van de noodzakelijke kennis en vaardigheden.
 • Bij de voorlichting wordt goed gecommuniceerd over de telefoonkosten die het gebruik van Residentie.net met zich meebrengt.
 • Er zal een gerichte communicatiestrategie t.b.v. 'achterstandsgroepen' ingezet worden, zoals minderheden, ouderen, gehandicapten (zie ook nota multiculturele communicatie): hierbij zal rekening gehouden worden met de middeleninzet, bv. gebruik maken van intermediairs, radio, doelgroepbijeenkomsten etc.

Doelstellingen:
Bevorderen participatie van inwoners bij 'vraagstukken van de stad' d.m.v.
 • Residentie.net. Hierbij speciale aandacht voor "late-adaptors", in het bijzonder ouderen en sociaal-
 • economisch zwakkere groepen.
 • Residentie.net gebruiken voor versterken imago Den Haag.
 • In het gehele communicatietraject zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden: (potentiële) aanbieders van content op het Residentie.net, mogelijke subsidieverstrekkers, onderwijsinstellingen, wijk- en buurtcentra, bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten, verenigingen, belangenorganisaties en inwoners van Den Haag (in ieder geval uit te splitsen in reeds op Internet aangeslotenen, potentiële Internet-gebruikers en absolute 'digibeten')

Fasering
De volgende drie fasen worden voorgesteld:
Eerste fase (aankondigen komst Residentie.net). Op 18 mei 1999 vindt een presentatie plaats in het atrium, waarbij de volgende middelen worden ingezet: 'traditionele' middelen: persconferentie, persbericht, artikelen in de Stadskrant, bijeenkomst etc.
'nieuwe' media: aparte presentatie op de Haagse website www.denhaag.nl, powerpointpresentaties.
Tweede fase (enthousiasmeren Haagse organisaties en instellingen om content te verkrijgen), hierbij worden de volgende middelen ingezet: mondelinge en persoonlijke communicatie: bijeenkomsten, workshops, 'het Residentie.net komt bij u langs'.
Derde fase (promotie Residentie.net, Hagenaars 'aangesloten' krijgen), hierbij worden de volgende middelen ingezet: zorgen voor leuke, prikkelende content: o.a. samenwerking met het Haags millenniumspel (een spel dat gespeeld wordt met medewerking van het Haags bedrijfsleven om Hagenaars op een speelse manier over de drempel van het nieuwe millennium te brengen); reclamecampagne (billboards, radio- en t.v.spotjes, advertenties, acties in winkels e.d.); een waaier van activiteiten in de stad: Residentie.net-middagen in de telematicacentra, scholieren die hun ouders en grootouders helpen en eventueel bij Hagenaars langsgaan, Residentie.net-activiteiten in buurt- en clubhuizen, welzijnscentra, scholen, bejaardenhuizen, ziekenhuizen etc.

Fasering
De volgende drie fasen worden voorgesteld:
Eerste fase (aankondigen komst Residentie.net). Op 18 mei 1999 vindt een presentatie plaats in het atrium, waarbij de volgende middelen worden ingezet: 'traditionele' middelen: persconferentie, persbericht, artikelen in de Stadskrant, bijeenkomst etc.
'nieuwe' media: aparte presentatie op de Haagse website www.denhaag.nl, powerpointpresentaties.
Tweede fase (enthousiasmeren Haagse organisaties en instellingen om content te verkrijgen), hierbij worden de volgende middelen ingezet: mondelinge en persoonlijke communicatie: bijeenkomsten, workshops, 'het Residentie.net komt bij u langs'.
Derde fase (promotie Residentie.net, Hagenaars 'aangesloten' krijgen), hierbij worden de volgende middelen ingezet: zorgen voor leuke, prikkelende content: o.a. samenwerking met het Haags millenniumspel (een spel dat gespeeld wordt met medewerking van het Haags bedrijfsleven om Hagenaars op een speelse manier over de drempel van het nieuwe millennium te brengen); reclamecampagne (billboards, radio- en t.v.spotjes, advertenties, acties in winkels e.d.); een waaier van activiteiten in de stad: Residentie.net-middagen in de telematicacentra, scholieren die hun ouders en grootouders helpen en eventueel bij Hagenaars langsgaan, Residentie.net-activiteiten in buurt- en clubhuizen, welzijnscentra, scholen, bejaardenhuizen, ziekenhuizen etc.

Ontwikkeling en beheer van het Residentie.net.
De Gemeente Den Haag, KPN en Casema onderzoeken als partners het gezamenlijk ontwerp en bouw van het Residentie.net. De gemeente draagt zorg voor de organisatie van de content, KPN zorgt voor de Internettechnologie (hard- en software) en Casema zorgt voor de interactieve Teletekst (hard- en software). In deze aanzet worden eisen en wensen verder onderling afgestemd. Voor het Residentie.net zal gebruik worden gemaakt van de bestaande telefoon- en kabelstructuur van KPN en Casema. De gemeente speelt vooral een initiërende en faciliterende rol. Voor beheer en exploitatie zal een uitvoeringsorganisatie worden opgericht. De eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de uit-voeringsorganisatie zal nader worden geregeld door de drie meest betrokken partners (vooralsnog de Gemeente Den Haag, KPN en Casema). Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente een belangrijk deel van de voorbereidingskosten voor haar rekening neemt en geen ondernemings risico loopt, er een kostendekkende exploitatie mogelijk is, het gratis beschikbaar is voor het Glazen Stadhuis en het Residentie.net tenminste vijf jaar blijft bestaan. Wij bevelen aan, het Residentie.net in drie fasen te realiseren, te weten:
1. Op 18 mei 1999 is onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad een intentieverklaring getekend door de drie betrokken partners. In deze intentieverklaring spreken de partners af om een bedrijfsplan op te stellen. Dit bedrijfsplan wordt door de drie partners voor eigen rekening en risico ontwikkeld en dient uitsluitsel te geven over de vraag of de exploitatie haalbaar is.

2. Realisatie van het Residentie.net. Voor de realisatie van het Residentie.net zal een stuurgroep en een projectgroep worden ingesteld, bemand met medewerkers van de drie part-ners. Deze stuur- en projectgroep zullen de wijze waarop de samenwerking gestalte krijgt en de realisatie van het Residentie.net ter hand nemen, overeenkomstig de intentieverklaring en het bedrijfsplan. Bovendien zullen zij de voorbereiding verzorgen voor de uitvoeringsorganisatie.

3. Start uitvoeringsorganisatie. Voor de deelname aan een civiel rechtelijke rechtspersoon (uitvoeringsorganisatie) is goedkeuring van de provincie nodig. Een voorstel voor de instelling van een dergelijke organisatie wordt aan u voorgelegd.

Deze zomer zal met de 'bouw' begonnen moeten worden. Voor de feitelijke investering van de gemeente zal echter in het verlengde van de intentieverklaring met KPN en Casmea onderhandeld moeten worden over de wijze waarop de samenwerking geëffectueerd wordt, i.c.:
 • het onderhandelen over de overeenkomst(en) terzake van de ontwikkeling en exploitatie van het Residentie.net met de partners;
 • het aangaan van de overeenkomst(en) voornoemd met KPN en Casema;
 • het oprichten en/of deelnemen aan een privaatrechtelijk rechtspersoon ter beheer en/of ter exploitatie van het Residentie.net.

Financiën
Het Residentie.net vergt van de gemeente een investering van f 2,5 miljoen (incl. de voorbereidingskosten à f 150.000,00, welke reeds in het raadsvoorstel "Tweede tranche Fonds Mediadiensten en Fonds Publieksdiensten" is opgenomen) als bijdrage voor de investeringskosten (projectmanagement, consultancy, hardware, software en campagne), waarvan 50% ten laste worden gebracht van het Fonds Media diensten en 50% ten laste van het Fonds Publieksdiensten. Het Residentie.net voldoet aan de criteria die voor een beroep op het Mediafonds zijn opgesteld, te weten het stimuleren van particuliere initiatieven gericht op een levendige communicatie en interactie binnen de stedelijke samenleving. Het Residentie.net maakt gebruik van nieuwe media om deze communicatie tussen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderling en de communicatie tussen burger-bestuur te bevorderen.

Het Residentie.net voldoet eveneens aan de criteria die voor een beroep op het Fonds Publieksdiensten zijn opgesteld, te weten het (verder) stimuleren van gebruikersvriendelijke methoden voor het aanbod van en de vraag naar gemeentelijke dienstverlening; het meer en beter op elkaar afstem-men van de vraag naar en het aanbod van gemeentelijke producten en diensten, via bestaande en/of nieuwe communicatietechnieken; een zoveel mogelijk op maat toegesneden match van vraag en aan-bod ten aanzien van gemeentelijke producten/dienstenparticuliere initiatieven gericht op een levendige communicatie en interactie binnen de stedelijke samenleving. Mogelijkheden voor subsidies van de Europese Unie en de landelijke overheid worden onderzocht. Subsidie mogelijkheden van 10% behoren tot de mogelijkheden. De eventueel te ontvangen subsidie zal vanuit het fonds mediadiensten en het fonds publieksdiensten worden voorgefinancierd. Deze voorfinanciering is in de f 2,5 miljoen verdisconteerd. De gemeente investeert maximaal f 2.500.000,00 en loopt daarbij geen ondernemingsrisico. De partners KPN en Casema garanderen dat het Residentie.net tenminste vijf jaar beschikbaar blijft. Het Residentie.net is gratis toegankelijk voor de burgers en maatschappelijke organisaties. De exploitatie van het Residentie.net moet kostendekkend zijn. De exploitatiekosten komen ten laste van deelnemende bedrijven, middels tarieven. Het streven is er op gericht om met zo laag mogelijke tarieven te werken.

Tijdsplanning
Ter uitvoering van het te nemen raadsbesluit zal de ontwikkelfase van het Residentie.net in de tweede helft van 1999 van start gaan. Een exacte tijdsplanning wordt voorbereid om te bepalen wanneer Residentie.net precies operationeel kan zijn. Naar verwachting is de feitelijke start begin 2000 een realistisch perspectief. Een uitgebreid communicatie en promotieplan zorgt ervoor dat de Haagse burgers toegang kunnen krijgen tot het Residentie.net.

De commissie voor Sport, Promotie en Media- en informatiebeleid wordt nog over dit voorstel gehoord. Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen:

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

Besluit:

I. goedkeuring te verlenen aan de door burgemeester en wethouders met KPN en Casema gesloten intentie-overeenkomst van mei 1999;

II. aan burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken om op in het verlengde van de intentie-overeenkomst met KPN en Casema te onderhandelen over de wijze waarop de samenwerking geëffectueerd wordt, i.c. :
 • het onderhandelen over de overeenkomst(en) terzake van de ontwikkeling en
 • exploitatie van het Residentie.net;
 • het aangaan van de overeenkomst(en) voornoemd met KPN en Casema;
 • het oprichten en/of deelnemen aan een privaatrechtelijk rechtspersoon ter beheer en/of ter exploitatie van het Residentie.net;

III. de uitkomst van deze onderhandelingen ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De secretaris, De voorzitter,

Burgemeester en wethouders van Den Haag.

De secretaris,
J.A.M. Kroese-Duijsters.

De burgemeester,
H.J. Meijer, lo.

Acrobat Reader versie Raadsvoorstel Residentie.Net, vergaderstuk rv 144 (1999) (30 kb)

Om deze tekst te lezen heeft u de (gratis) Adobe Acrobat Reader nodig. Acrobat PDF is een wereldstandaard om documenten uit te kunnen wisselen, en de bijbehorende software staat waarschijnlijk al op uw computer. Zo niet, dan kunt u het programma hier downloaden:

Get Acrobat Reader

klik hier om naar Residentie.net te gaan.

(top)

klik hier om terug te gaan naar de pagina "Infocities: Het Vervolg"